Сentrum nového formátu Tučňák Nak Nak

naknak_insta_userpic

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu Naknak umístěného na webovém rozhraní www.naknak.cz a naknak.webooker.eu (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

Nak-Nak s.r.o.,
se sídlem Olšinská
855/11, Hostavice, 198 00 Praha 9

IČ: 09567933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337989, jako poskytovatelem služeb a Vámi jako odběratelem služeb.


1. Úvodní ustanovení 

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v přihlášce a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu služby (dále také jen jako „cena“).

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme kurzy, poradenství a další služby v oblasti aktivit pro děti a aktivit pro rodiče (dále jen „služba“ nebo v případě kurzů také jen jako „kurz“).

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci kurzu či v rámci jiné služby vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb či osoby vedoucí kurz (dále jen „lektor“), a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

1.2. Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

  • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní)

1.5. Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami;

  • provozním řádem, ve kterém jsou stanoveny vaše povinnosti při konání kurzu či v rámci poskytování jiných služeb, a storno podmínky;

  • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e‑mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

  • Vaší přihláškou a jejím přijetím z naší strany

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek,
berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním přihlášky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


2. Uzavření smlouvy

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uvedena prezentace jednotlivých druhů služeb (kurzů) včetně jejich popisu. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste zaplatili cenu služby dle těchto obchodních podmínek.

2.2. Jak zaslat přihlášku?

Přihlášku můžete zaslat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Přihláška musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby a Vaše kontaktní údaje.

Závaznou přihlášku zasíláte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v přihlášce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Zároveň Vám na e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí přihlášky, obsahující údaje o rozsahu, termínech a další potřebné informace týkající se služby. Součástí této zprávy budou taktéž informace o platbě, včetně data splatnosti.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíme příslušnou částku odpovídající ceně kurzu či jiné služby na náš bankovní účet nebo okamžikem zaplacení příslušné částky v naší provozovně.
Pokud by k uhrazení ceny služby v době splatnosti nedošlo, smlouva nebude uzavřena.

2.4. Můžete již odeslanou přihlášku zrušit?

Přihlášku, kterou jste dosud neuhradili, můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Byla-li cena služby již uhrazena, budeme postupovat dle storno podmínek, které obsahuje náš Provozní řad. 

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webovém rozhraní, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k uhrazení ceny služby, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané přihlášky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním přihlášky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.2. těchto obchodních podmínek.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše přihláška, její přijetí z naší strany a potvrzení platby. Celá smlouva Vám bude zaslána e‑mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

2.8. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.


3. Platební podmínky

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

  • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení Vaší přihlášky);

  • v hotovosti (platební kartou) v místě naší provozovny v den konání první lekci.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby je cena splatná do data uvedeného v e-mailu, který Vám v souladu s článkem 2.2 obchodních podmínek zašleme jako potvrzení Vaší přihlášky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Vezměte na vědomí, že neuhradíte-li cenu služby v době splatnosti, Vaše přihláška bude zrušena a nebudeme povinni poskytnout Vám službu.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba ceny služby je možná v českých korunách (Kč).

4. Změna a zrušení smlouvy

4.1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že smlouva má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku a nemáte tedy právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

4.2. Zrušení smlouvy (jakož i její změna) po tom, co dojde k úhradě ceny za tuto službu, se řídí naším Provozním řádem. 
Berte na vědomí, že takové zrušení či změna smlouvy může podléhat storno poplatkům ve výši dle Provozního řádu.

4.3. COVID-19.

Uvědomujeme si složitost stávající situace a proto v případě vládních opatření, které by vedly k uzavření centra a zákazu výuky, byste nepřišli o své peníze, garantujeme vratku částky za nezrealizované lekce, případně převedení částky na nový semestr.


5. Podmínky účasti na kurzu 

5.1. Právo na účast na zakoupeném kurzu nebo právo na poskytnutí zakoupené služby můžete po dohodě s námi postoupit na třetí osobu.

5.2. Služby jsou poskytovány v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, přesné informace vám vždy zašleme v potvrzení přihlášky dle čl. 2.2.

5.3. Při využívání našich služeb, zejména při účasti na kurzu, vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách, Provozním řádu či na webovém rozhraní, jakož i pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh kurzu nebo služby.

5.4. Porušíte-li povinnost stanovenou článkem 5.3 obchodních podmínek, máme právo ukončit Vám poskytování služeb, tedy zejména vyloučit vás z kurzu či z konkrétní navštívené lekce, a to i bez náhrady.

5.5. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem služeb, nebo informace, které v průběhu
kurzu získáte od nás nebo od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám nebo tyto informace jinak šířit.

5.6. Obsah služby a materiály poskytované v rámci služby jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro Vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914
až 1925 občanského zákoníku).

6.2. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem pro služby. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro služby důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. Registrace

7.1. Jak se můžete registrovat

Vaši registraci provedeme bez zbytečného odkladu po tom, co potvrdíme Vaši první přihlášku. Uživatelský účet můžete si zřídit na https://naknak.webooker.eu. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Nemate-li přístup k internetu nebo máte jiné potíže se zřízením účtu rádi Vám se zřízením pomůžeme.

7.2.  K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především podávat přihlášky, sledovat jejich stav a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

7.3. Kdy můžeme Váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

8. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

8.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

8.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu či telefonu. 

9.3. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.10.2020