Сentrum nového formátu Tučňák Nak Nak

naknak_insta_userpic

Provozní řád

Provozovatel: Nak-Nak s.r.o., Olšinská 855/11, Hostavice, 198 00 Praha 14

IČ: 09567933 (dále jen NakNak)

Platnost ​provozního řádu: od 02.10.2020


Vážení klienti, účastníci kurzů,

provozní řád, který dostáváte do rukou, berte prosím jako souhrn pravidel a doporučení, která Vám a zejména Vašim dětem přinesou bezstarostný a příjemný pobyt s NakNakem.

Prosíme o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a pokynů, které zajistí optimální bezpečnostní a hygienické podmínky.

Registrace do kurzů

Registrace do kurzů probíhá v provozovně NakNak. Registrace je platná po vyplnění registračního lístku a uhrazení kurzovného. Po registraci účastník obdrží průkaz účastníka kurzu, kterým se bude prokazovat při každé lekci – bude sloužit jako oprávnění pro vstup účastníka kurzu a jednoho rodiče na aktivitu. Pokud bude chtít druhý rodič nebo jiná návštěva sledovat účastníka kurzu, je to možné po předchozí domluvě na recepci.

Uhrazením registračního poplatku účastník kurzu (odpovědný zástupce) souhlasí se storno podmínkami, podmínkami provozního řádu a zavazuje se k jejich dodržování.


Odpovědnost za zameškané hodiny

Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané hodiny účastníka kurzu.
Účastníkovi kurzu v případě zameškání kurzu vlastní vinou či vyšší mocí nevzniká právní nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních případně osobních problémů.

Pro zlepšení služeb účastníkům kurzů provozovatel nabízí rezervační on-line systém jehož cílem je, na principu dobrovolnosti, umožnit náhradu zameškaných lekcí v případě, že to podmínky dovolují.

Vstup do NakNaku

Před vstupem do odpočinkové zóny (kavárny) je účastník kurzu a jeho doprovod povinen se zout, boty uložit do botníku.​

Při vstupu do Centra se účastník nahlásí na recepci a uloží věci které nepotřebuje v průběhu lekce. Doporučujeme na lekce nenosit cenné věci. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu nebo zničení cenných věcí.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé děti, rodiče, příp. osoby doprovázející.

Do Centra nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Za zdravotní stav účastníka kurzu nese odpovědnost rodič nebo jiná odpovědná osoba.

Ve všech prostorách NakNaka platí zákaz kouření.

V případě poškození zařízení provozovny dítětem či dospělou osobou, je tato osoba či rodič dítěte povinna uhradit v plném rozsahu způsobenou škodu.

V případě opakovaného vyvolávání vážných konfliktů mezi účastníky kurzu nebo poškození zařízení provozovny je provozovatel oprávněn viníka bez náhrady vyloučit z kurzu.

Vstup do učeben a jejich opuštění

Účastníci kurzu, rodiče a návštěvy jsou povinni:

 • nevstupovat do učebny bez souhlasu lektora

 • nevstupovat do učebny se skleněnými předměty nebo jídlem

 • v prostorách učebny dodržovat zákaz konzumace jakéhokoli jídla

 • do učeben vstupovat pouze v čistých ponožkách – platí pro rodiče a doprovod

 • nevodit sourozence účastníků kurzu do jednotlivých lekcí. Toto nařízení platí z důvodu nebezpečí úrazu a ohleduplnosti k ostatním účastníkům kurzů

 • nočník se smí používat pouze na místě k tomu určeném (WC)! Po použití je rodič povinen nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo

 • v případě, že rodič, doprovod či návštěva plánuje fotografování, je její povinností informovat lektora kurzu. Pořizování fotografií v průběhu lekce je povoleno pouze za souhlasu lektora a všech účastníků lekce

Pobyt v odpočinkové zóně/kavárně 

 • konzumování potravin a nápojů je možné pouze v kavárně

 • v prostoru kavárny, nesmí zůstávat sourozenci právě studujících dětí a bez dozoru bez upozornění vedení centra

Rezervační online systém

Online systém, umožňuje provádět omluvy jednotlivých lekcí a tím je nabídnout ostatním účastníkům kurzů k využití. Dále pak vyhledávat a rezervovat náhrady v časech a dnech, které uvolnili jiní účastníci. 

Pokud jste nuceni se z jakéhokoli důvodu omluvit z lekce, můžete tak učinit pouze prostřednictvím on-line systému.

Informace o náhradních hodinách

Pokud prostřednictvím rezervačního systému lekci omluvíte, vezměte prosím na vědomí tato pravidla:

 • náhrady lze čerpat pouze za řádně omluvené lekce

Dále pak:

 • za řádně omluvenou lekci pro účely náhrady lze uznat lekci pouze v případě omluvy do 08:00 hod. dne Vaší lekci. Lekci lze omluvit bez udání důvodu

 • náhradní hodiny se může klient zúčastnit pouze po jejím objednání a zpětném potvrzení prostřednictvím rezervačního systému

 • náhradní lekce musí odpovídat věku a schopnostem dítěte

 • náhrady lze čerpat pouze v termínech, které jsou k dispozici v rezervačním systému

 • provozovatel nenese odpovědnost za případné nevyčerpání náhrad omluvených lekcí

 • v případě zrušení lekce ze strany Centra, bude klient o termínu a formě náhrady včas informován

 

Převod nevyčerpaných lekcí

Finanční náhrada ani jiná forma náhrady za nevyčerpané lekce není poskytována. Pouze v případě nevyčerpání všech řádně omluvených lekcí v daném kurzu, lze nevyčerpané náhradní hodiny převést do navazujícího kurzu za předpokladu, že studující do nového kurzu registrován a kurz má řádně uhrazen.

Převedené náhrady lze čerpat v prvních šesti týdnech nového kurzu, poté dojde v systému k automatickému vymazání všech převedených náhrad. Při čerpání náhrad v navazujícím kurzu systém přednostně odečítá z převedených náhrad.

Storno podmínky

Účastníkovi kurzu v případě storna kurzu ze strany účastníka nevzniká nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních případně osobních problémů s výjimkou následujících podmínek:

Storno kurzu po 2. lekci kurzu činí storno poplatek cenu dvou lekcí kurzu.

Při ukončení kurzu kdykoliv později zaniká nárok na vrácení kurzovného.

V případě zrušení kurzu poskytovatelem vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí, případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou poskytovatelem nabídnuty.

Storno podmínky v případě vládních opatření (COVID-19)

V případě vládních opatření, které by vedly k uzavření centra a zákazu výuky, garantujeme vracení částky za nezrealizované lekce, případně převedení částky na nový semestr.

Storno podmínky jednorázové akce

Uhrazením poplatku vyjadřujete, že jste se seznámili s provozním řádem a souhlasíte s jeho zněním a dodržováním.

Uhrazená platba za jednorázovou akci se vrací pouze v případě omluvy do 08:00 hod. dne konání akci.